اصول خود امدادي و دگر امدادي در نبردهاي خشکي و دريا به سفارش فرماندهي بهداري سپاه

100,000 ریال موجود

نویسنده:  دکتر محمد نوبخت

مشخصات نشر: انتشارات اسراردانش

موضوع: کمک های اولیه دستنامه ها، جنگ امداد و مجروحان

مشخصات ظاهری: 305صفحه،پالتوییمحصولات مرتبط