مطالعات هيدروديناميک در خليج فارس و درياي عمان (برگرفته از مطالعات مديريت يکپارچه مناطق ساحلي ايران(ICZM)

500,000 ریال موجود

مؤلف: اداره کل مهندسی سواحل و بنادر

موضوع: مناطق ساحلی – ایران، هیدرودینامیک، هیدرو دینامیک الگوهای ریاضی

مشخصات نشر: انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی

مرکز پخش: انتشارات اسراردانش

مشخصات ظاهری: 279 صفحه، وزیری، رنگی

 محصولات مرتبط