کليات ايمني بهداشت و محيط زيست در محيط هاي کاري

200,000 ریال موجود

تحقیق و پژوهش  :  دکتر علیرضا نقی زاده، زهرا عباسعلی پور دستگردی

مشخصات نشر  :  انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی

مرکز پخش  :  انتشارات اسراردانش

موضوع  :  بهداشت صنعتی، محیط کار، پیش بینی های ایمنی، بهداشت محیط زیست، ایمنی صنعتی

مشخصات ظاهری  :  145 صفحه، وزیریمحصولات مرتبط