مديريت لجستيک دريايي و پسکرانه هاي بندري

450,000 ریال موجود

تالیف  :  دکتر همایون یوسفی

مشخصات نشر  :  انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی

مرکز پخش  :  انتشارات اسراردانش

موضوع  :  تدارکات بازرگانی، مدیریت، حمل و نقل دریایی

مشخصات ظاهری  :  424 صفحه، وزیریمحصولات مرتبط