اپراتوري جرثقيل هاي ساحلي و کشتي

250,000 ریال موجود

مولف: حمید حمیدی
 

موضوع: جرثقیل متحرک
 

مشخصات نشر: سازمان بنادر و دریانوردی
 

مرکز پخش: انتشارات اسراردانش
 

مشخصات ظاهری:248 صفحه  رنگی، وزیریمحصولات مرتبط