عمليات پايانه نفتي

200,000 ریال موجود

مولف: آرش یار احمدی
 

موضوع: نفت ترمینال های حمل و نقل دریایی، میدان های دریایی
 

مشخصات نشر: سازمان بنادر و دریانوردی
 

مرکز پخش: انتشارات اسراردانش
 

مشخصات ظاهری:188 صفحه  رنگی، وزیریمحصولات مرتبط