تازه هاي چاپ و اخبار

مباني لجستيک و زنجيره تأمين دريايي

مباني لجستيک و زنجيره تأمين دريايي

ادامه مطلب
اصول خود امدادي و دگر امدادي در نبردهاي خشکي و دريا به سفارش فرماندهي بهداري سپاه

اصول خود امدادي و دگر امدادي در نبردهاي خشکي و دريا به سفارش فرماندهي بهداري سپاه

ادامه مطلب
اصول کمکهاي اوليه روان شناختي در مواجهه با شرايط پر خطر براي نظاميان به سفارش فرماندهي بهداري سپاه

اصول کمکهاي اوليه روان شناختي در مواجهه با شرايط پر خطر براي نظاميان به سفارش فرماندهي بهداري سپاه

ادامه مطلب
اصول خود امدادي و دگر امدادي در مواجهه با عوامل جنگهاي نوين به سفارش فرماندهي بهداري سپاه

اصول خود امدادي و دگر امدادي در مواجهه با عوامل جنگهاي نوين به سفارش فرماندهي بهداري سپاه

ادامه مطلب
ليست کتبي که به تازگي چاپ آن به اتمام رسيده است

ليست کتبي که به تازگي چاپ آن به اتمام رسيده است

1- مبانی آنالیز مدرن
2- منتخب مسائل آنالیز حقیقی
3- محاسبات عددی
4- روانشناسی عمومی
5- سوالات طبقه بندی هیلگارد 
6- گامی فراتر در آموزش علوم
7- ریاضی عمومی 2
8- دوره مختصر تئوری توابع
9- مکانیک
10- مدیریت نوین صادرات
11- توابع مختلط
12- تماس فضایی
13- دیوان حافظ
14- شبی با دریا
15- آزمون های استخدامی تخصصی حقوق 
16- برنامه نویسی حرفه ای 
17- راهنمای اصول حسابداری
18- کاملترین راهنمای جامع نامه نگاری در زبان انگلیسی 
19- راهنمای نمونه های نثر ساده انگلیسی
20- تحقیق در عملیات
21- اقتصاد کلان
22- ریاضیات گسسته 
23- ترجمه و راهنمای جامع زبان انگلیسی عمومی دانشگاه پیام نور 

عمليات اسکله با شناورهاي تندرو

عمليات اسکله با شناورهاي تندرو

سوانح دريايي

سوانح دريايي