مرواريد خليج فارس (مروري بر تحولات بنادر شهرستان بندر لنگه با تاکيد بر بندر تجاري لنگه)

1,000,000 ریال موجود

عنوان: مروارید خلیج فارس (مروری بر تحولات بنادر شهرستان بندر لنگه با تاکید بر بندر تجاری لنگه)

مؤلفان: ایوب خادمی بندری، اسماعیل مکی زاده

مشخصات نشر: انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی

مرکز پخش: انتشارات اسراردانش

موضوع: بندرها ایران بوشهر بندر لنگه

مشخصات ظاهری: 476 صفحه، ، وزیریمحصولات مرتبط