توسعه دريا محور؛ الگوي حکمراني خوب در مديريت بنادر

700,000 ریال موجود

عنوان: توسعه دریا محور؛ الگوی حکمرانی خوب در مدیریت بنادر

نویسندگان: احمد غفارز اده، ناصر حمیدی، غلامرضا معمارزاده طهران، نبی اله محمدی

مشخصات نشر: انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی

مرکز پخش: انتشارات اسراردانش

موضوع: بندرها ایران مدیریت کشورداری

مشخصات ظاهری: 257 صفحه ، وزیریمحصولات مرتبط