جزر و مد جريان هاي جزر و مدي ( کتاب راهنماي نقشه برداري هيدروگرافي آدميرالتي)

700,000 ریال موجود

عنوان: جزر و مد جریان های جزر و مدی ( کتاب راهنمای نقشه برداری هیدروگرافی آدمیرالتی)

گردآوری و ترجمه: مجید ابره دری، فائزه سلامی

مشخصات نشر: انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی

مرکز پخش: انتشارات اسراردانش

موضوع: جزر و مد   نقشه برداری آبی

مشخصات ظاهری: 207 صفحه ، وزیریمحصولات مرتبط