تحليل سوانح دريايي ايران سال 1400

1,890,000 ریال موجود

عنوان: تحلیل سوانح دریایی ایران سال 1400

مؤلف: علی مراد

مشخصات نشر: انتشارات اسراردانش

مشخصات ظاهری:209 صفحه، رنگیمحصولات مرتبط