اصول کلي حقوق دريايي

1,500,000 ریال موجود

تألیف  :  دکتر حسن صدیق

موضوع  :  حقوق دریاها، قانون دریایی

مشخصات ظاهری  :  720 صفحه،وزیری

مشخصات نشر  :  انتشارات جنگل، جاودانهمحصولات مرتبط