اقتصاد حمل و نقل دريايي دوره دوجلدي

2,000,000 ریال موجود

نویسنده: مارتین استاپفورد


مترجم: علی اکبر صفائی 


مشخصات نشر: اسراردانش


موضوع: حمل و نقل دریایی –   بازرگانی دریایی 


مشخصات ظاهری: جلد اول 640 صفحه،جلد دوم 768 صفحه،قطع وزیری محصولات مرتبط