مديريت ايمني و بهداشت شغلي دستورالعمل ‌هاي کلي براي انجام کار ايمن در طي بيماري همه گير کوويد -19

300,000 ریال موجود

عنوان:  مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی دستورالعمل ‌های کلی برای انجام کار ایمن در طی بیماری همه گیر کووید -19 


مؤلف: سازمان بین المللی استاندارد


مترجمان: چنگیز جواد پور، علیرضا نقی زاده


تهیه و تدوین: مدیریت ایمنی و محیط زیست ( HSE)


مشخصات نشر: اسراردانش


موضوع: بیماری های واگیر - پیشگیری


مشخصات ظاهری:172 صفحه،  وزیری 
 محصولات مرتبط