تحليل سوانح دريايي ايران سال 1399

890,000 ریال موجود

عنوان: تحلیل سوانح دریایی ایران سال 1399

نویسندگان: دکتر علی مرادی، کاپیتان علی بهرامی

موضوع:

مشخصات نشر: سازمان بنادر و دریانوردی

مرکز پخش: انتشارات اسراردانش

مشخصات ظاهری:

 محصولات مرتبط