جغرافياي مقاومت و بنيان هاي ژئوپليتيک ايران

700,000 ریال موجود

عنوان: جغرافیای مقاومت و بنیان های ژئوپلیتیک ایران

مولفان: دکتر حمیدرضا محمدی و محسن ناصرپور

موضوع:

مشخصات نشر:

مرکز پخش: انتشارات اسراردانش

مشخصات ظاهری:       محصولات مرتبط